Štatistické spracovanie dát v programe IBM SPSS a Microsoft Excel

Cieľom predkladanej e-učebnice je napomôcť začínajúcim výskumníkom v oblasti sociálno-pedagogického výskumu zvládnuť proces štatistického spracovania dát v empirickom výskume. Venuje sa teoretickým východiskám aplikácie štatistických metód vo výskume a na konkrétnych príkladoch ponúka ich riešenie v štatistickom programe IBM SPSS a Microsoft Excel. Príklady a ich štatistická analýza je vizualizovaná vo videopostupe riešenia jednotlivých príkladov (v programe SPSS aj Excel).

V častiach so štatistickými operáciami nebolo našou ambíciou venovať sa štatistike do hĺbky – na to slúžia iné odborné zdroje. Našou ambíciou bolo, aby výskumník vedel v uvedených programoch dáta vložiť, posúdiť psychometrické vlastnosti výskumného nástroja, realizovať deskriptívnu analýzu a induktívnu štatistiku (komparácia súborov, korelačná analýza). Ponúkame i niekoľko rád pri práci s programom SPSS a Excel, ktoré by mohli výskumníkovi prácu uľahčiť.

Dúfame, že vyššie popísané ambície budú dosiahnuté a naša e-učebnica bude začínajúcemu výskumníkovi nápomocná.

Autorky:

PhDr. Katarína Kohútová, PhD.       doc. RNDr. Mária Jurečková, PhD.       PhDr. Angela Almašiová, PhD.

Vydavateľstvo Ružomberok : VERBUM , 2022, ISBN 978-80-561-0934-2.

Recenzenti:

Doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, Csc., doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

E-učebnica štatistiky bola realizovaná ako súčasť projektu KEGA č. 010KU-4/2019 s názvom: Inovatívna forma multimediálnej podpory štatistických metód v sociálnom a pedagogickom výskume.

Webová stránka bola vytvorená pre Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá stránku zastrešuje. Za kvalitu a obsah príspevkov zodpovedajú autori webovej stránky.

* prípadné postrehy, návrhy, pripomienky adresujte na adresu: katarina.kohutova.ku@gmail.com